Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BLUETEK Mirosław Księżyk z siedzibą w Chorzowie, ul. Cedrowa 11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres rejestrowy lub kontakt e-mail pod adresem info@bluetek.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Mirosław Księżyk, Cedrowa 11 Chorzów, email: info@bluetek.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust.1 lit.
  c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, w tym podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią,pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, pkt 3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania prośby o anonimizację Państwa danych. Każdy pracownik / osoba współpracująca z kontrahentem Administratora podana jako osoba kontaktowa w określonym celu będzie figurować w bazie Administratora do momentu: a) powzięcia przez Administratora informacji, iż nie współpracuje z kontrahentem lub b) Administrator zostanie zawiadomiony, że pracownik / osoba współpracująca nie będzie już osobą kontaktowa w relacjach Administrator- kontrahent c) poinformowania Administratora o zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora.
 11. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie bezpośredniej rozmowy telefonicznej lub zamówienia (włączając serwis aukcyjny Allegro), a także zapytania handlowego podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony: www.bluetek.pl, www.realand.pl, prowadzone od 2010 roku oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
 12. Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania produktów oraz usług. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora to:
  a) przypisany identyfikator użytkownika (ID),
  b) imię,
  c) nazwisko,
  d) adres e-mail,
  e) numer telefonu,
  f) adres(y) pocztowe.
 13. Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do realizacji usług.
 14. W związku z realizacją świadczonych usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  b) podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności elektronicznych,
  c) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
  d) firmom kurierskim i spedycyjnym (w związku z realizacją zamówień).
 15. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu bieżącej komunikacji z Administratorem polegającej na współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, wystawiania faktur VAT, prowadzenia procesów reklamacyjnych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną.
 16. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.